Algemene informatie

Wetenswaardigheden

Algemene informatie

Op deze pagina treft u alle beschikbare informatie aan van Vereniging Smaragd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan vernemen wij dat graag van u bij voorkeur per e-mail.

Statuten

In de statuten is het doel, de werkingssfeer en structuur van vereniging Smaragd vastgelegd. De statuten zijn opgemaakt door Notariskantoor Art Senta v/h Alsema van Duin te Hoorn.

Bekijk de statuten van Vereniging Smaragd.

Huishoudelijk reglement

Vereniging Smaragd heeft statuten en een huishoudelijk reglement. In de statuten zijn bepalingen opgenomen t.a.v. het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen in detail opgenomen over het bestuur, de wijze van besluitvorming, beleidsvoering, fondsenwerving, leden en contributie, besteding van middelen, verantwoording, en het instellen van commissies.

Bekijk het huishoudelijk reglement.

Kamer van Koophandel

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40625988.

Bekijk de Kamer van Koophandel inschrijving.

ANBI

Vereniging Smaragd heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer: 8166 23 594. Dit houdt in dat de vereniging over donaties, schenkingen of nalatenschappen geen belasting hoeft te betalen.

U kunt deze status controleren bij de belastingdienst via deze link.

Bekijk de beschikking belastingdienst ANBI status Vereniging Smaragd.

ANBI_FC

Erkenning

Als fondsenwervende instelling is Vereniging Smaragd per 01-09-2016 officieel erkend als goede doelen organisatie in de categorie A. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft onze organisatie getoetst op alle criteria die voor de erkenningsregeling gelden. Dit betreft o.a. het gevoerde beleid, gehanteerde richtlijnen en financiële verslaggeving.

De ondertekende erkenningsovereenkomst verplicht tot naleving van het erkenningsreglement. Voor belanghebbenden is dit een extra zekerheid dat Vereniging Smaragd een transparant en gecontroleerd goed doel is.

Bekijk het erkenningscertificaat.

Bekijk de erkenningsovereenkomst.

CBF erkenning Vereniging Smaragd

Gedragscode

Het is voor Vereniging Smaragd essentieel dat bij het uitvoeren van haar taken Vereniging Smaragd, en een ieder die namens of voor Vereniging Smaragd actief is, zich houdt aan de principes die de basis vormen van de organisatie. Deze zijn vastgelegd in een gedragscode.

Bekijk de gedragscode.

Beleidsplan

Het verenigingsbestuur bepaalt het beleid en stelt hiervoor een beleidsplan op. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het actuele beleidsplan ligt ter inzage op het secretariaat en is gepubliceerd in het verenigingsblad Berita.

Bekijk het actuele beleidsplan 2017 – 2020 van Vereniging Smaragd

Verantwoording

Conform de statuten en het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (ALV) door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiën. In dit jaarverslag leest u alles over de baten & lasten van het verslag jaar en tevens de begroting voor het nieuwe jaar.

Bekijk het jaarverslag 2013.
Bekijk het jaarverslag 2014.
Bekijk het jaarverslag 2015.
Bekijk het jaarverslag 2016.
Bekijk het jaarverslag 2017.

Een gedrukte versie is verkrijgbaar door overmaking van € 10,00 onder vermelding van ‘jaarverslag + jaartal’. U kunt dit per e-mail aanvragen.

Kascommissie

Het financiële verslag over het afgelopen jaar wordt door de kascommissie van de Vereniging gecontroleerd. De kascommissie moet uit minimaal twee leden bestaan. Ze onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) verslag uit van haar bevindingen. Wordt alles correct bevonden dat adviseert de commissie de Algemene Ledenvergadering om decharge te verlenen betreffende het financieel verslag. Als de vergadering ook het jaarverslag, het gevoerde bestuur en beleid goedkeurt, dan wordt decharge gegeven aan het bestuur.

Bekijk het advies kascommissie 2013.
Bekijk het advies kascommissie 2014.
Bekijk het advies kascommissie 2015.
Bekijk het advies kascommissie 2016.
Bekijk het advies kascommissie 2017.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen onze vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn alle bevoegdheden beschreven.

Bekijk de notulen van 2014.
Bekijk de notulen van 2015.
Bekijk de notulen van 2016.
Bekijk de notulen van 2017.
Bekijk de concept notulen van 2018

Bestuursamenstelling

Benieuwd naar het bestuur en de coördinatoren? Bekijk de samenstelling van het bestuur op de pagina Onze vrijwilligers.
Hier kunt u het rooster van aftreden en benoeming bekijken.

Beloningsbeleid

Het bestuur, coördinatoren en alle vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze Vereniging. Het bestuur werkt onbezoldigd en er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald.

Ook vrijwilligers maken onkosten bij de uitvoering van het goede werk voor onze Vereniging Smaragd. Veelal worden kosten die worden gemaakt niet gedeclareerd en op vrijwillige basis gedoneerd.

Voor de fiattering van een onkostendeclaratie hanteert de Vereniging nu de richtlijn t.w.: er moet vooraf goedkeuring zijn en de declaratie(incl. bewijsstukken) moet ingediend worden bij de penningmeester. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een geschreven richtlijn en procedure voor vergoeding van onkosten die openbaar zal worden.

 

Bank

ABNAMRO Bank
IBAN: NL25 ABNA 0491 7998 10
BICCODE: ABNANL2A (voor buitenlandse betalingen)

Omzetbelasting

Vereniging Smaragd is een instelling zonder winstoogmerk en van sociale aard. Daarom zijn wij vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) en brengen deze dus niet in rekening.

Share This