Gedragscode

De gedragscode van Vereniging Smaragd richt zich op Vereniging Smaragd als organisatie en op alle betrokken personen die bij, voor of namens Vereniging Smaragd werkzaam zijn. Zij is gebaseerd op de gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN). Vereniging Smaragd onderschrijft hiermee dus ook deze gedragscode.

Download Gedragscode 

Download hier de Gedragscode Vereniging Smaragd (.pdf).

Download

Vereniging Smaragd

Vereniging Smaragd is een maatschappelijke organisatie welke ten doel heeft het ondersteunen van humanitaire projecten in Indonesië door middel van fonden(geld) en goederen. Vereniging Smaragd heeft als ideologie de levensomstandigheden van het Indonesische volk te verbeteren. Er wordt gestreefd naar projecten zonder armoede, waarin mensen gezamenlijk zorg dragen voor goede leefomstandigheden en een optimale gezondheid voor iedereen, ongeacht afkomst, rijkdom, sekse of religie. Vereniging Smaragd komt daarin op voor de rechten van het individu en de gemeenschap, alsmede voor ieders individuele verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en die van de samenleving.

Om deze visie te verwezenlijken neemt, stimuleert en ondersteunt Vereniging Smaragd initiatieven die tot verbetering leiden. Inzet en motivatie van de lokale bevolking zijn daarbij essentieel. Overwegingen van ras, religie of politieke overtuiging spelen geen rol in ons werk. Om de Nederlandse bevolking betrokken te houden bij en te mobiliseren rondom de problematiek in de projecten geeft Vereniging Smaragd gerichte voorlichting en werft fondsen om initiatieven te financieren.

Basisprincipes

Vereniging Smaragd geeft gerichte voorlichting en werft fondsen om initiatieven te financieren. Vereniging Smaragd komt in haar werk op voor het recht op goede leefomstandigheden en gezondheid van ieder individu. Om de gestelde doelen te bereiken, worden middelen ingezet die onder het Nederlandse publiek geworven zijn. Het is voor Vereniging Smaragd essentieel dat zij zich bij het uitvoeren van haar taken houdt aan de principes die de basis vormen van de organisatie. Dit geldt ook voor iedereen die namens of voor Vereniging Smaragd actief is. Deze basisprincipes staan in de gedragscode beschreven.

Verder wil Vereniging Smaragd een positieve, lerende en stimulerende omgeving bieden voor vrijwilligers en partners. Waarin gelijkheid en wederzijds respect vanzelfsprekend zijn en waarin iedereen zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft over de eigen functie. Binnen de organisatie is het daarom van belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de basisprincipes. Iedereen moet zich hieraan houden en draagt er zo aan bij deze principes in de organisatie te verankeren.

 

Share This