Algemene informatie

Wetenswaardigheden

Algemene informatie

Op deze pagina treft u alle beschikbare informatie aan van Vereniging Smaragd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan vernemen wij dat graag van u bij voorkeur per e-mail.

Statuten

In de statuten is het doel, de werkingssfeer en structuur van vereniging Smaragd vastgelegd. De statuten zijn opgemaakt door Notariskantoor Art Senta v/h Alsema van Duin te Hoorn.

Bekijk de statuten van Vereniging Smaragd.

Huishoudelijk reglement

Vereniging Smaragd heeft statuten en een huishoudelijk reglement. In de statuten zijn bepalingen opgenomen t.a.v. het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen in detail opgenomen over het bestuur, de wijze van besluitvorming, beleidsvoering, fondsenwerving, leden en contributie, besteding van middelen, verantwoording, en het instellen van commissies.

Bekijk het huishoudelijk reglement.

Kamer van Koophandel

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40625988.

Bekijk de Kamer van Koophandel inschrijving.

ANBI

Vereniging Smaragd heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer: 8166 23 594. Dit houdt in dat de vereniging over donaties, schenkingen of nalatenschappen geen belasting hoeft te betalen.

U kunt deze status controleren bij de belastingdienst via deze link.

Bekijk de beschikking belastingdienst ANBI status Vereniging Smaragd.

Erkenning

Als fondsenwervende instelling is Vereniging Smaragd per 01-09-2016 officieel erkend als goede doelen organisatie in de categorie A. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft onze organisatie getoetst op alle criteria die voor de erkenningsregeling gelden. Dit betreft o.a. het gevoerde beleid, gehanteerde richtlijnen en financiële verslaggeving.

De ondertekende erkenningsovereenkomst verplicht tot naleving van het erkenningsreglement. Voor belanghebbenden is dit een extra zekerheid dat Vereniging Smaragd een transparant en gecontroleerd goed doel is.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen
wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend
Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie
van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Via onderstaande banner kun je het CBF-Erkenningspaspoort van Vereniging Smaragd bekijken.

Bekijk het erkenningscertificaat.

Bekijk de erkenningsovereenkomst.

Gedragscode

Het is voor Vereniging Smaragd essentieel dat bij het uitvoeren van haar taken Vereniging Smaragd, en een ieder die namens of voor Vereniging Smaragd actief is, zich houdt aan de principes die de basis vormen van de organisatie. Deze zijn vastgelegd in een gedragscode.

Bekijk de gedragscode.

Beleidsplan

Het verenigingsbestuur bepaalt het beleid en stelt hiervoor een beleidsplan op. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het actuele beleidsplan is gepubliceerd op de website. Ook ligt het ter inzage op het secretariaat. 

Bekijk het actuele beleidsplan 2017 – 2022 van Vereniging Smaragd

Momenteel wordt er door het bestuur gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Dit zal in 2023 worden uitgewerkt en ter goedkeuring komen in de Algemene Ledenvergadering in 2024.

Verantwoording

Conform de statuten en het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (ALV) door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiën. In dit jaarverslag leest u alles over de baten & lasten van het verslag jaar en tevens de begroting voor het nieuwe jaar.

Bekijk het jaarverslag 2013.
Bekijk het jaarverslag 2014.
Bekijk het jaarverslag 2015.
Bekijk het jaarverslag 2016.
Bekijk het jaarverslag 2017.
Bekijk het jaarverslag 2018.
Bekijk het jaarverslag 2019.
Bekijk het jaarverslag 2020.
Bekijk het jaarverslag 2021.
Bekijk het jaarverslag 2022

Een gedrukte versie is verkrijgbaar door overmaking van € 10,00 onder vermelding van ‘jaarverslag + jaartal’. U kunt dit per e-mail aanvragen.

Kascommissie

Het financiële verslag over het afgelopen jaar wordt door de kascommissie van de Vereniging gecontroleerd. De kascommissie moet uit minimaal twee leden bestaan. Ze onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) verslag uit van haar bevindingen. Wordt alles correct bevonden dat adviseert de commissie de Algemene Ledenvergadering om decharge te verlenen betreffende het financieel verslag. Als de vergadering ook het jaarverslag, het gevoerde bestuur en beleid goedkeurt, dan wordt decharge gegeven aan het bestuur.

Bekijk het advies kascommissie 2013.
Bekijk het advies kascommissie 2014.
Bekijk het advies kascommissie 2015.
Bekijk het advies kascommissie 2016.
Bekijk het advies kascommissie 2017.
Bekijk het advies kascommissie 2018.
Bekijk het advies kascommissie 2019.
Bekijk het advies kascommissie 2020.
Bekijk het advies kascommissie 2021.
Bekijk het advies kascommissie 2022.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen onze vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn alle bevoegdheden beschreven.

Bekijk de notulen van 2014
Bekijk de notulen van 2015
Bekijk de notulen van 2016
Bekijk de notulen van 2017
Bekijk de notulen van 2018
Bekijk de notulen van 2019

Bestuursamenstelling

Benieuwd naar het bestuur en de coördinatoren? Bekijk de samenstelling van het bestuur op de pagina Onze vrijwilligers.
Hier kunt u het rooster van aftreden en (her)benoeming bekijken.

Beloningsbeleid

Het bestuur, coördinatoren en alle vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze Vereniging. Het bestuur werkt onbezoldigd en er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald.

Aanvullend op de CBF norm 7.2.1(lid a) inzake publieke informatievoorziening vermelden wij:

 • Dhr. B.K.R. Knehans (voorzitter)
  Hoofdfunctie: Coördinator Online Marketing Services DTG BV / bezoldigd
  Nevenfuncties: geen
 • Mevr. J.J.M. van der Hoorn (secretaris)
  Hoofdfunctie: Financieel administratief medewerker administratiekantoor 1DESK / bezoldigd
  Nevenfuncties: geen
 • Dhr. A. Markus (penningmeester)
  Hoofdfunctie: Directeur/mede eigenaar administratiekantoor 1DESK / bezoldigd
  Nevenfuncties: geen

Ook vrijwilligers maken onkosten bij de uitvoering van het goede werk voor onze Vereniging Smaragd. Veelal worden kosten die worden gemaakt niet gedeclareerd en op vrijwillige basis gedoneerd.

Voor de fiattering van een onkostendeclaratie hanteert de Vereniging nu de richtlijn t.w.: er moet vooraf goedkeuring zijn en de declaratie(incl. bewijsstukken) moet ingediend worden bij de penningmeester. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een geschreven richtlijn en procedure voor vergoeding van onkosten die openbaar zal worden.

Bank

Triodos bank
IBAN: NL46 TRIO 0788 7948 68
BICCODE: TRIONL2U (voor buitenlandse betalingen)

Omzetbelasting

Vereniging Smaragd is een instelling zonder winstoogmerk en van sociale aard. Daarom zijn wij vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) en brengen deze dus niet in rekening.

Share This