Lid, sponsorouder en vrijwilliger worden

Elke schakel verbindt en versterkt

Stem in ons beleid

Als lid van Vereniging Smaragd mag u, als u dat wil, meepraten en meebeslissen over de vereniging, het beleid en onze activiteiten. Voor ons betekent uw lidmaatschap dat wij meer invloed krijgen als organisatie. Want meer leden geeft ons meer draagvlak en zeggingskracht.

Ons werk mogelijk maken

Wilt u ons werk mogelijk maken? Voor slechts € 15,00 per jaar bent u gewoon lid van de Vereniging Smaragd. Bedrijfslidmaatschap is ook mogelijk. Vul het formulier in om lid te worden en stuur ons dit op. Uw contributie gaat in zijn geheel naar onze Vereniging en dus ten goede aan ons project Kasih Karunia.

Aanmelden als verenigingslid

Wij raden u aan eerst alle informatie over het lidmaatschap door te nemen voor u zich aanmeldt. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor het lidmaatschap bij Vereniging Smaragd.

Aanmelden voor lidmaatschap

Aanmelden voor bedrijfslidmaatschap

Aanmelden als sponsorouder

Overweegt u om een kind te sponsoren via Vereniging Smaragd? Dan zult u als sponsor het verschil kunnen maken voor een kind dat opgroeit in armoede en minder kansrijk is in de maatschappij.
In uw eentje kunt u zeker niet de hele wereld veranderen, maar u kunt wel beginnen bij het ondersteunen van één kind en hem of haar de kans bieden om zich goed te kunnen ontwikkelen.

De maandelijkse sponsorouderbijdrage is € 20,00 per maand. U kunt sponsoren voor onbepaalde tijd of voor kortere duur.
Voor de sponsoring ontvangt u een overeenkomst met alle details van het kind en de voorwaarden.

Uw aanmelding is erg welkom! Soms is er een wachtlijst.
Zodra er een kind gesponsord kan worden, zullen wij op basis van volgorde van ontvangst van aanmelding sponsorouders benaderen. Als u sponsorouder wilt worden, stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar onze voorzitter/coördinator sponsorouders Björn Knehans. Hij is bereikbaar via bjorn.knehans[@]verenigingsmaragd.nl

Nieuwsbrieven en website

Periodiek ontvangt u nieuwsbrieven, social media posts en updates via de website.
Daarin vertellen we over de Vereniging, activiteiten, onze vrijwilligers en de kinderen die we helpen. 

Lidmaatschap categorieën

a. De Vereniging kent verschillende categorieën lidmaatschappen t.w.:

  1. gewoon lidmaatschap (GNL), natuurlijke personen alleen wonend;
  2. gezinslidmaatschap (GZL), natuurlijke personen in gezinsverband of leefgemeenschap;
  3. bedrijfslidmaatschap (BDL), rechtspersonen;
  4. buitengewone Leden/Leden Van Verdienste (BGL).

b. Onder een gezin of leefgemeenschap wordt verstaan één of meerdere personen die een huishouding op 1 woonadres voor tenminste zes maanden onafgebroken hebben gevoerd en nog voeren.
c. Bij een gezinslidmaatschap is 1 persoon van het gezin of leefgemeenschap stemgerechtigde.
d. Bij een bedrijfslidmaatschap is de bestuurder van de rechtspersoon stemgerechtigde.
e. Omzetting naar een andere categorie wegens veranderde omstandigheden dient schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvraag moet 4 weken vóór aanvang van het nieuwe contributiejaar op het secretariaat zijn ontvangen. Wijzigingen worden uitsluitend bij aanvang van het nieuwe contributiejaar doorgevoerd.
f. Lidmaatschap is mogelijk vanaf de 16 jarige leeftijd.
g. Door het bestuur worden de gegevens van alle leden geadministreerd in een (digitale) administratie die alleen toegankelijk is voor het bestuur.

Toelating, beëindiging, schorsing en ontzetting

a. Nieuwe inschrijvingen voor lidmaatschappen kunnen pas beoordeeld worden als alle vereiste documenten en inschrijvingsformulieren zijn ontvangen op het secretariaat.
b. Het lidmaatschap gaat pas in nadat de contributie is voldaan.
c. Het bestuur beslist over de toelating van de leden. Bij niet toelaten door het bestuur kan de ALV alsnog besluiten tot toelating.
d. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden door:

  1. opzegging door het lid;
  2. overlijden van het lid;
  3. opzegging door de Vereniging;
  4. ontzetting door de Vereniging.

e. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken.
f. Een opzegging moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe contributiejaar op het secretariaat zijn ontvangen.
g. De Vereniging kan tot beëindiging van het lidmaatschap overgaan als de contributie niet tijdig is voldaan en/of niet inbaar is gebleken, waarbij rekening wordt gehouden met een betalingstermijn van 4 weken, en een eventuele betalingsherinnering met een laatste termijn van 10 dagen, en een eventuele aanmaning met een laatste termijn van 8 dagen.

Contributie inning

a. Contributies voor nieuwe leden worden alleen geïnd middels automatische incasso op basis van een doorlopende machtiging afgegeven door het lid.
b. Voor leden die in 2016 nog geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso wordt een uitzondering gemaakt. Zij zullen jaarlijks een contributienota ontvangen.
c. Contributies die niet via automatische incasso worden geïnd zullen per contributiejaar verhoogd worden met € 1,75 administratiekosten.
d. Contributie wordt geheven per gezin of leefgemeenschap wonende op één adres.
e. Aan leden die de contributienota niet tijdig hebben betaald of de automatische incasso daarvan werd gestorneerd, wordt een betalingsherinnering gestuurd.
f. Blijft betaling binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering achterwege dan volgt een aanmaning en wordt er € 5,00 aanmaningskosten in rekening gebracht.
g. Betalen leden vervolgens de contributie en de aanmaningskosten nog niet binnen 8 dagen na de datum van de aanmaning dan volgt beëindiging van het lidmaatschap.

Share This